Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi (5.díl)

5340x 21. 06. 2019 1 čtenář

Nejdůležitější ze všech utajovaných organizací, zakotvených v amerických vládních agenturách je ta, která je obsažena v Národní bezpečnostní radě (NSC). NSC byla založena v roce 1947 prezidentem Trumanem a její funkcí bylo koordinovat politická doporučení různých složek vládních, vojenských a zpravodajských komunit, do uceleného souboru politických doporučení, ze kterých si prezidenti mohou vybrat.

Tato koordinační funkce NSC je obecně replikována v tajné organizaci vložené do NSC, která je známa pod jmén včetně Majestic-12, která byla založena podle dokumentu, podepsaného Presidentem Trumanem v 1947. Truman ji vytvořil jako prezidentský politický koordinační výbor pro přítomnost mimozemšťanů, MJ-12 byla formálně včleněna do NSC v roce 1954, s úkolem vytvářet mateřskou organizaci ve kterém MJ-12 by byl vložený.

Oficiální verze, týkající se této části historie NSC je následující

V roce 1954 NSC zřídila útvar 5412 a stanovila zřízení sekce jmenovaných zástupců prezidenta, státních tajemníků a zástupců Ministerstva obrany, kteří se pravidelně scházejí, aby přezkoumali a doporučili tajné operace. Gordon Gray převzal předsednictví výboru 5412, jak to bylo nazýváno, a všichni národní bezpečnostní poradci následně předsedali podobným nástupnickým výborům, různě pojmenovaným, jako  „303“, „40“, „zvláštní koordinační výbor“, který v pozdějších prezidentské administrativě byl pověřen přezkumem tajných operací CIA.

Výbor 5412 obsahoval podvýbor nazvaný PI 40, jehož úkolem je koordinovat informace ze všech ostatních utajovaných organizací, zaměřených na přítomnost ET tak, aby bylo možné vypracovat ucelený soubor politických rozhodnutí pro jednání podvýboru PI-40. Utajené organizace zakotvené v dalších organizacích, jako je Rada pro zahraniční věci (Council of Foreign Affairs), poskytují nejlepší personál a zdroje pro nábor a politické diskuse v PI 40. V popisu počátečního složení MJ-12, vzal William Cooper na vědomí závislost na skupině Rady pro zahraniční vztahy, které označil jako „moudré muže“:

Rada pro zahraniční  vztahy

Tito „moudří muži“ byli klíčovými členy Rady pro zahraniční vztahy. Dvanáct členů, včetně prvních 6 z vládních pozic, byly členy této skupiny, která byla v průběhu let tvořena vrcholnými představiteli a řediteli Rady pro zahraniční vztahy a později Trilaterální komisí. Mezi nimi byli Gordon Dean, George Bush a Zbigniew Brzezinski. Nejdůležitější a vlivní „moudří muži”, kteří sloužili MJ-12, byli John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan, a Dean Acheson. Jejich politika měla trvat až období desetiletí 70. let. Je důležité, že prezident Eisenhower i prvních 6 členů MJ-12 z vlády, byli také členy Rady pro zahraniční vztahy.

Teoreticky by měl být PI 40 na špičce moci, pokud jde o přítomnost ET, která využívá nejlepších myslí pro koordinovanou reakci na přítomnost ET. Ve skutečnosti, nicméně, kvůli byrokratickému odporu, odděleným agendám a “darebáckým jednotlivcům”, různé tajné organizace jsou neochotné sdílet informace, které by mohly ohrozit jejich sílu, prostředky nebo vliv. Toto je doloženo v diskusi Dr. Nerudy o tom, jak tajná organizace, které byl členem, odmítá sdílet své nejdůležitější informace s mateřskou organizací, ve které je vložena, NSA. Jak je možné si představit, tyto problémy se ještě více zvětšují na globální úrovni, když se hlavní utajené organizace na národní úrovni scházejí, aby projednali a koordinovali globální politiku týkající se přítomnosti ET.

Podle výpovědi „oznamovatele“ se každoročně schází tajná Bildeberg Group, jejíž výslovným cílem je koordinovat národní politiky, týkající se přítomnosti ET. Tomuto tvrzení je dána  důvěrnější role, kterou hraje Nelson Rockefeller při zahájení každoročních schůzek skupiny Bilderberg. V roce 1954, prezident Eisenhower jmenoval Rockefellera svým zvláštním asistentem pro plánování studené války, tato pozice oficiálně zahrnovala sledování a schvalování tajných operací CIA. To byla pouhá záminka pro Rockefellerovu pravou roli v řízení americké zahraniční politiky, v návaznosti na „tajnou smlouvu“, která byla dříve projednána mezi rasou Zetas a vládou USA.

Hlavním zájmem Rockefellera bylo navrhování, implementace a monitorování rozsáhlých vojenských a zpravodajských programů, vytvořených v reakci na přítomnost ET obecně, a formální smlouva s rasou ET se Zeta Reticuli. Rockefeller hrál klíčovou „koordinační“ roli v utajované organizaci zakotvené v Národní bezpečnostní radě – Majestic 12. Na výročním zasedáním Bilderbergů by Rockefeller sehrál podobnou roli při zajišťování toho, aby různé národní vlády v západním bloku koordinovaly své zdroje při řešení výzev představovaných Varšavskou smlouvou a přítomností ET.

Tajné organizace spolupracují minimálně

Zatímco utajené organizace by měly teoreticky fungovat podobným způsobem jako jejich mateřská složka, koordinující a sdílející zdroje, pro prvořadý cíl ochrany národní bezpečnosti USA, pravdou je, že tyto tajné organizace spolupracují jen v minimálním rozsahu. Jejich spolupráce je omezena vnímáním konkurence s nulovým efektem, pokud jde o vliv, prestiž a zdroje.

Například tajné organizace v armádě, námořnictvu a vzdušných silách, které pracují na integraci technologie ET do zbraňových systémů, si budou konkurovat, které systémy si zaslouží financování a vnímání hrozeb, které tyto výdaje odůvodňují. Na rozdíl od intenzivní debaty o konvenčních zbraních, které se objevují na veřejné scéně, je debata o akvizicích a nasazení technologie ET vysoce utajována. Členitá povaha těchto organizací, jejich bezpečnostní klasifikace, která je staví nad rámec kongresového dohledu nad standartními vládními institucemi, styky s ET rasami a jejich technologiemi, činí tyto tajné organizace hlavními cíli pro infiltraci ET.

Infiltrace ET do tajných organizací

Infiltrace do tajných organizací probíhá prostřednictvím programů pro výměnu technologií a vývojových programů, pomocí techniky shromažďování zpravodajských informací, které údajně pomáhají těmto utajeným organizacím při plnění jejich specifických funkcí, ale ve skutečnosti je činí náchylnými k infiltraci ET.

Jedna společná technologie používaná těmito organizacemi, která je vysoce diskutabilní, pokud jde o míru, do jaké dovoluje infiltraci ET, je technologie „Brain Enhancement“, která podle Dr. Wolfa umožňuje využití značně zvýšeného procenta mozku, aby se lidé mohli mentálně zapojit do telepatické výměny informací s mimozemšťany. Metoda zahrnuje způsob, jak ovlivnit mozek, a jak stimulovat neurony. Umožňuje vytvářet miliardy synapsí.

Podle Dr. Wolfa, kdo absolvoval proces mentálního vylepšení, byl jeho IQ zvýšen ze 141 na 186. Podobně Dr. Neruda popisuje technologii vylepšení mozku, používanou v tajné organizaci „Labyrint“, vložené do NSA, v očekávání, že všichni dosáhnou dostatečně vysoká bezpečnostní klasifikace, když byli vyzváni k provedení tohoto procesu.

Al Bielak, účastník neslavného programu Montauk, řízeného americkým námořnictvem, také informoval o použití technologie vylepšení mozku ze strany NSA. Spíše než pouze zvyšování IQ a mozkové kapacity, tato technologie vyvolává vážné znepokojení nad její schopností programovat příjemce v kognitivních a behaviorálních vzorcích, které podporují vliv ET a jejich infiltraci do sfér s nejvyšším politickým vlivem.

Výsledkem těchto četných utajovaných organizací s různými funkcemi a spoluprací s technologiemi ET je, že to přispívá k vysoké míře nedůvěry a konkurenci mezi utajovanými organizacemi v USA, které sice povrchně spolupracují, ale jsou podezřelé do té míry, do jaké se infiltrace ET uplatnila s partnerskými organizacemi.

Philip Corso

Tento problém infiltrace ET zmiňuje plukovník Philip Corso v analýze vztahů mezi americkou armádou, CIA a zpravodajskými službami jiných zemí:

„CIA, KGB, britská tajná služba a celá řada dalších zahraničních zpravodajských agentur byly loajální k sobě, své základní profesi a ke svým vládám. Špionážní organizace jako CIA a KGB mají tendenci existovat jen proto, aby chránili sebe, a proto jim ani americká armáda, ani ruská armáda nevěří….CIA proniká do KGB a to, co představovalo jejich společnou špionáž pro armádu, bylo faktem, který jsme přijali v 50. a 60. letech…“

Zatímco Corso měl na mysli boje za studené války, jeho kniha „Den po Roswellu“, implicitně naznačovala, že tento problém infiltrace se týká také interakce ET s různými tajnými organizacemi. Odhalujícím faktorem v Corsových komentářích je, že institucionální kultura hraje roli v tom, jak může být tajná organizace infiltrována různými frakcemi a podskupinami ET.

Skupina Cabal

Různá odvětví americké armády kladou důraz na loajalitu, disciplínu, hierarchické rozhodování a vývoj zbraní, což je činí náchylnými k ET rasám, které tyto hodnoty sdílejí. Je proto pravděpodobné, že reptiliánské podskupiny z kategorie „dobrého pastýře“, o nichž bylo známo, že tyto vojenské kultury sdílejí, tak pravděpodobně pronikly do různých odvětví americké armády. Taková infiltrace by se měla projevit v extrémně agresivním chování sektoru americké armády, vůči rasám Greys se Zeta Reticuli. O tom, že k takovému proniknutí došlo, dokládá svědectví Dr. Wolfa v rozhovoru Dr. Richarda Boylana o skupině, kterou nazývá „Cabal“.

Wolf označil tuto spikleneckou skupinu „The Cabal“ za spolek, složený z extremistických, fundamentalistických, xenofobních, rasistických a paranoických důstojníků, kteří se obávají a nenávidí mimozemšťany. Bez jakéhokoli svolení prezidenta nebo Kongresu, Cabal ovládli zbraně hvězdných válek, aby sestřelovali UFO, brali přeživší za mimozemské vězně a pokusili se získat od nich informace násilím.

Potvrzení, že tajná válka, používající vysoce vyspělou technologii, je prováděna sekcemi americké armády proti Zetas, pochází od plukovníka Steve Wilsona, vysoce postaveného důstojníka, který tvrdí, že vedl tajný projekt (Pounce), k získání sestřeleného ET plavidla. V případě zpravodajských služeb, jako jsou CIA a NSA, které se zaměřují na shromažďování zpravodajských informací, sdílení informací a navazování komunikace s různými rasami ET, je činí náchylnější k infiltraci Zeta Grays, kteří sdílejí aspekty této institucionální kultury.

Míra, do jaké byly tyto tajné organizace ohroženy „dobrými pastýři“, je zřejmá z výpovědí oznamovatelů, jako je Phil Schneider, který byl svědkem tajných jednání v podzemních zařízeních mezi lidmi a ET, kde klíčová role, kterou měli tito ET, byla v založení společnosti Nový světový řád. (New World Order.)

Ohrožení díky Grays?

Schneider popsal, jak tajná organizace, pro kterou pracoval, byla ohrožena „vysokými Grays Reptiliány, a jak se připravovali na „jednu světovou vládu“. Podobně, Dr. Neruda popisuje existenci spolku „Corteum“ skupiny ET, která je úzce spjata s utajovanou organizací nazvanou „Labyrint“, zahrnující 1800 lidí a 200 ET, fungujících v Národní bezpečnostní agentuře. Paranoidní přísná hierarchická kontrola a utajení, které Labyrint provozuje, naznačuje, že „Corteum“ zahrnuje podsvětní podskupiny „dobrých pastýřů.

Je tam také množství bývalých účastníků utajovaných programů, které zahrnovaly spolupráci ET s lidmi, v testování a vyvíjení nové technologie v organizacích, vložených do námořnictva, armády a letectva. Podle Stewarta Swerdlowa a dalších účastníků vysoce utajovaná série projektů, vedených americkým námořnictvem, je přezdívaná projekt „Montauk“, tajné organizace zapojené do únosu občanů USA pro experimenty kontroly mysli spolupracují s Grays a Reptiliány ET v pokusech dozvědět se více o lidských emočních a behaviorálních problémech. Nakonec Bill Cooper věří, že existuje společná mocenská struktura složená z lidí a ET, která zajišťuje agendu pro úplnou kontrolu nad lidskými institucemi a populací.

Ochranné „mateřské“ ET rasy mají zřetelnou nevýhodu v jednání s utajovanými organizacemi, protože jejich neochota vyměňovat si technologie, které mají vojenské využití, a ve skutečnosti omezení používání pokročilých zbraní vedou k tomu, že mají omezený vliv na utajené organizace. Jak již bylo zmíněno, setkání prezidenta Eisehowera a této frakce humanoidních ET ras vedlo k neúspěchu, kvůli nesouhlasu nad užitečností amerického jaderného vojenského programu. Následně „ochranné mateřské rasy“ zaměřují své úsilí na minimalizaci šancí na globální válku, čímž se minimalizují škodlivé účinky zkoušek nukleárních zbraní a zabraňuje destabilizujícím agendám „dobrých pastýřů“ a bojuje proti pronikání „dobrých pastýřů“ do klíčových tajných organizací.

Dr. Neruda a jeho rozhovor

Vliv „moudrých učitelských ras“ na utajené organizace je ještě omezenější, protože jejich duchovní poradenství má jen omezenou působnost na utajené organizace, jako byrokratické instituce omezeného vlivu s nulovým výsledkem pro moc a zdroje. Dr. Neruda ve svých rozhovorech popisuje, jak byl nucen zběhnout z utajené organizace vložené do NSA, protože duchovní poradenství „centrální rasy“ ve formě filosofie, umění a hudby bylo považováno za nedostatečné pro nabídky zbraní a technologie považované za nezbytnou pro obranu proti zásahu ET.

Když byl Neruda podezřelý, že je pod vlivem této „moudré mentorské rasy“, musel klamat nebo riskovat, že budou použity invazivní paměťové technologie, které by odstranily veškeré znalosti o vztahu s touto rasou. Zdá se, že vliv těchto „moudrých mentorských“ ras má významný dopad na ty jednotlivce v utajovaných organizacích, kteří se otevírají bývalým vlivům. Tito jedinci se stávají progresivními silami pro zveřejňování přítomnosti ET, prostřednictvím postupného „aklimatizačního programu“ a pro mírnější vojenskou reakci na zásahy ET, ale v procesu tvorby politiky zůstávají v menšině.

Tip na knihy z eshopu Sueneé Universe

Philip J. Corso: Den po Roswellu

Události v Roswellu z července roku 1947 jsou popsány plukovníkem US armády. Ten pracoval v Oddělení pro zahraniční technologie a armádní výzkum a vývoj a díky tomu měl přístup k detailním informacím o pádu UFO. Přečtěte si tuto výjimečnou knihu a nahlédněte za oponu intrik, jež figurují v pozadí tajných služeb americké armády.

Den po Roswellu

Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi

Další díly ze seriálu

Napsat komentář